Kategorie

Výrobci

Slevy

Informace

Obchodní podmínky

1.    Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.botickaliberec.cz. Obchodní podmínky upravují vztahy a určují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.botickaliberec.cz (dále jen „internetový obchod“)je:

 Zuzana Dvořáková, Bezručova 177/14, Liberec 8, IČO 88032639, DIČ CZ7553042618.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

 

Práva a povinnosti smluvních stran

Prodávající se zavazuje dodržovat obecně platné zákony a ustanovení těchto OP v rámci naplnění smluvního vztahu.

Povinností prodávajícího je splnění závazku k dodání zboží za podmínek existujících v době objednávky kupujícího na základě pravdivých, přesných a úplných informací, poskytnutých kupujícím, potřebných ke splnění služeb v rámci tohoto smluvního vztahu. V případě, že neúplnost těchto informací brání prodávajícímu splnit závazek plynoucí z tohoto  smluvního vztahu, je povinen tuto skutečnost neprodleně sdělit kupujícímu.

Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku kupujícího, který v minulosti nesplnil svůj závazek plynoucí z dříve uzavřené smlouvy.

V případě, že kupující provede závaznou objednávku zboží, zboží mu bude odesláno a kupující si tuto zásilku nevyzvedne, je prodávající oprávněn domáhat se po kupujícím plnění smlouvy (odebrání zboží), případně požadovat náhradu nákladů na dopravu zboží.

 

2.    Objednávka

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

 

Storno provedené objednávky

a)    ze strany prodávajícího - bez udání důvodu - zboží bylo vyprodáno, zboží se již nevyrábí nebo se výrazně změnila cena prodávajícího. V těchto případech bude prodávající kontaktovat kupujícího telefonicky nebo emailem a nabídne podobné zboží ve stejné cenové relaci a kvalitě, případně stornuje provedenou objednávku. V případě, že na zboží byla kupujícím poskytnuta záloha nebo celá částka kupní ceny, bude mu celá zaplacená částka po telefonické dohodě v co nejkratším termínu převedena na jeho účet,  celá částka bude kupujícímu převedena nejpozději do 7 dnů.

b)    ze strany kupujícího - kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením ze strany prodávajícího telefonem nebo emailem. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava apod.

 

3.    Platební a dodací podmínky

Objednané zboží bude dle dispozic odesláno prostřednictvím vybrané přepravní společnosti  na jméno a adresu Kupujícího. Objednávka bude vyřízena bez zbytečného odkladu nejpozději do 3 pracovních dnů, pokud Prodávající neuvede jinak.  Zásilka bude spolu s objednaným zbožím obsahovat daňový doklad.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a zjištěné závady neprodleně oznámit přepravci.

Dodací podmínky - zde

4.    Odstoupení kupujícího od smlouvy

Při nákupu zboží za použití prostředků pro komunikaci na dálku má kupující spotřebitel právo, v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku, na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží (14-ti denní lhůta začíná běžet dnem převzetí). Právo vrácení zboží ve lhůtě 14 dní je podmíněno nákupem zbožíjako fyzická osoba na RČ ( ne na IČO). Výrobek  musí být vrácen bez známek užívání, nepoškozený a v původním nepoškozeném obalu.

V případě, že se rozhodnete využít výše uvedeného práva odstoupení od kupní smlouvy, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek a postupů:

  • kontaktujte nás písemně, emailem na info@botickaliberec.cz, že žádáte o odstoupení od kupní smlouvy. Uveďte číslo objednávky, datum nákupu, variabilní a specifický symbol.
  • pokud vám zboží již bylo doručeno a převzali jste jej, kontaktujte nás dle výše uvedeného a po dohodě s obchodníkem zboží zabalte a zašlete zpět na naši adresu se všemi doklady, které jste s nákupem zboží obdrželi.
    Adresa pro zaslání: Dětská obuv Botička, Na Poříčí 554/3, 46001  Liberec 2.
  • zboží zasílejte doporučeně a pojištěné (doporučujeme pojistit na hodnotu vraceného zboží), náklady na přepravu zboží zpět prodávajícímu hradí kupující.  Zodpovědnost za zboží zaslané zpět prodávajícímu z důvodu odstoupení od smlouvy nese až do převzetí prodávajícím kupující. Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude přijato.
  • při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou peníze za toto zboží kupujícímu vráceny nejpozději do 14ti dnů od data jeho převzetí prodávajícím a to převodem na účet určený kupujícím, bude odečtena částka dopravy. 
    V případě nedodání kompletního zboží či jinak odporující výše uvedeným podmínkám se termín zaslání peněz posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží.


Dle zákona jsme oprávněni účtovat kupujícímu skutečné a doložitelné náklady spojené s vrácením zboží.

Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu storno poplatek odpovídající stupni opotřebení objednaného zboží v případě vyexpedování zboží kupujícímu, kdy kupující zboží převezme a odstoupí od kupní smlouvy z důvodu uplatnění nároku na odstoupení od smlouvy v souvislosti se spotřebitelskou smlouvou dle ust. § 52 občanského zákoníku uzavřenou při použití prostředků komunikace na dálku, v případě že se jedná o spotřebitelskou smlouvu a jsou splněny podmínky pro odstoupení od smlouvy a zboží nelze prodat jako nové.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět nebo bude uschováno v našem sídle za manipulační poplatek ve výši 1% prodejní ceny zboží za den uschování. 

Možnost odstoupit od kupní smlouvy není způsobem řešení reklamace zboží.

Reklamační řád - zde

5.    Záruční doklady

Pokud nebyl výrobcem dodán ke zboží záruční doklad, slouží vydaná faktura jako daňový doklad a zároveň jako hlavní záruční list.

 

6.    Ochrana osobních dat

Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z naší databáze a další zákonná práva k těmto údajům.

Osobní data, která kupující uvede při objednání, slouží prodávajícímu výhradně pro potřebu splnění objednávky kupujícího a nebudou poskytnuta jiným subjektům. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží.

7.    Záverečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změnu podmínek vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách.