Kategorie

Výrobci

Slevy

Informace

Reklamační řád

 Vydaný provozovatelem internetového obchodu www.botickaliberec.cz (dále „prodávající“) slouží k zajištění správného postupu při uplatňování reklamací vad spotřebního zboží. Byl vypracován ve smyslu zákona č.40/1964 Sb., Občanského zákona v platném znění a zákona č.634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele v platném znění.

 

Právo kupujícího na reklamaci vadného zboží

Není-li prodávaná věc při převzetí  ve shodě s kupní smlouvou nebo vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, může kupující uplatnit u prodávajícího své právo z odpovědnosti za vady zboží (dále jen reklamace). Za vadu nelze považovat změnu vlastností zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení či nesprávného používání, popř. nesprávného zásahu.

Uplatní-li kupující reklamaci, je povinen prodávající tuto vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti dnů ode dne jejího uplatnění.

K reklamaci lze přijmout pouze zboží jehož stav neodporuje obecným zásadám hygieny, tj. řádně vyčištěné a vysušené.

 

Místo pro uplatnění reklamace

Při nákupu v internetové obchodě www.botickaliberec.cz  může kupující uplatnit reklamaci osobně přímo v provozovně Prodejna Botička, Na Poříčí 554/3, Liberec 2, nebo reklamované zboží zaslat poštou na výše uvedenou adresu. K zásilce je třeba přiložit průvodní dopis, v němž kupující popíše reklamovanou vadu zboží.

Dále je kupující povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný (prodejním dokladem, záručním listem) .

 

Lhůta pro uplatnění reklamce

Prodávající odpovídá za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou. Lhůta pro uplatnění reklamace je 24 měsíců od převzetí zboží.

Kupující je povinen uplatnit reklamaci ihned po zjištění vady, aby dalším užíváním věci nedocházelo k zvětšování vady a aby reklamaci bylo možno správně posoudit.

K zásilce je třeba přiložit průvodní dopis, v němž kupující popíše reklamovanou vadu zboží.

Záruční doba není dobou životnosti výrobku !!!!

Záruční doba se vztahuje především na výrobní vady, které se zpravidla objeví krátce po používání. Běžné opotřebení a vynošená obuv nepatří již do reklamačního řízení.

 

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že zboží při jeho převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, je prodávající povinen uvést zboží do stavu odpovídajícího kupní smlouvě dle požadavku kupujícího buď výměnou nebo opravou.  Jestliže takovýto postup není možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí v případě, že kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo tento rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Neodporuje-li to povaze věci, nebo pokud se neprokáže opak, rozpor s kupní smlouvou, který se prokáže během prvních šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při převzetí zboží.

 

Odstranitelné vady

Za odstranitelné vady se považují takové vady, jejichž odstraněním neutrpí funkce, kvalita a vzhled výrobku a oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě, která nesmí přesáhnout 30 kalendářních dnů. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu.

Prodávající je povinen věc uvést do stavu odpovídajícího kupní smlouvě bezplatně a bez zbytečného odkladu dle požadavku kupujícího buď výměnou věci, pokud to není vzhledem k povaze vady neúměrné, nebo její opravou. Není-li tento postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo odstoupit od smlouvy.

Doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen zboží převzít, se do záruční doby nepočítá.

 

Neodstranitelné vady

Za neodstranitelné vady se považují takové vady, které nelze ve stanovené lhůtě řádně odstranit a které brání řádnému užívání výrobku. V případě, že se jedná o neodstranitelnou vadu, vzniká kupujícímu právo na:

1) výměnu zboží za bezvadné,

2) zrušení kupní smlouvy.

Tatáž práva jako při výskytu neodstranitelných vad má kupující i tehdy, projeví-li se na zboží stejná odstranitelná vada i po předchozích dvou opravách nebo vyskytují-li se na zboží alespoň tři odstranitelné vady současně.

 

Zboží prodávané za nižší ceny

Za vady výrobku, které nebrání jeho použití, pro něž byla sjednána nižší cena prodávající neodpovídá a nelze je tedy reklamovat.
Za vady jiné, než které jsou důvodem prodeje za nižší cenu prodávající odpovídá v plném rozsahu.